X

Tuesday, May 27, 2014

Ai thống trị Việt Nam ngày nay: Đảng Cộng sản hay là Hán Ngụy?

Subject: Về Công Hàm Pham van Đồng THS <===> LŨ GIẶC BA ĐÌNH BÁN NÚI SÔNG

LŨ GIẶC BA ĐÌNH BÁN NÚI SÔNG

Há miệng mắc quai, có đúng không ?
Công hàm mại quốc Phạm Văn Đồng
Đảng Hồ nghĩ mãi che không kín
Lưỡi Vẹm xoay hoài nói chẳng thông
Vở kịch bàn giao còn "lấn cấn"
Trò hề đối đáp cứ lông bông
Đồng bào khắp chốn đều trông thấy
Lũ giặc Ba Đình bán núi sông

Nguyễn Đạt

May 26, 2014

Bài viết ca GS Stephen B. Young.
Ông qúa thu hiu VN và cũng như s Vit nói chung nên bài ca ông qúa chi tiết, mà mt người VN chúng ta chc chưa có mt bài tương t.

Ông Young, ng
ười Hoa Kỳ, Lut sư, nói tiếng Vit, có v là người Vit, đã sang VN nhiu ln. Đc k bài viết, mi người s thy cách hành văn ca mt người ngoi quc viết tiếng Vit, rt kinh đin và rành lch s Vit Nam.

Stephen B. Young, Global Executive Director of the Caux Round Table, is a lawyer and writer. He has served as Dean of the Hamline University School of Law and as an Assistant Dean at Harvard Law School.Ai th
ng tr Vit Nam ngày nay:
Đ
ng Cng sn hay là Hán Ngy?

-Stephen B. Young-

Có m
t t chc hin nay cai tr Vit Nam t Lng Sơn đến Cà Mau như là vua chúa Phong kiến Tàu hay Âu châu thi Trung c . Mt b máy võ trang tp trung các quyn hành ln trong tay; không được dân bu lên, và dân tuyt đi không có quyn kim soát hay phê bình. T chc này mang tên là “Đng Cng Sn Vit Nam”.

Nh
ưng, thc s, t chc ny có phi là mt Đng đúng nghĩa ca mt đng hay không?

Đáng l
ra mt Đng chánh tr phi có mt chánh nghĩa, mt sc mnh do mt lý tưởng, mt nn tng triết lý hay lý thuyết, mt khuynh hướng th hin nguyn vng ca đng viên đ hành đng nhm phc v đt nước và dân tc ca mình.

Vì v
y, nếu cái gi là Đng Cng Sn mà không phi là mt Đng đúng nghĩa, thì b máy đó là cái gi?

M
t tp th nhng người có chung mt chí hướng tôn th người ngoài, mt công ty làm ăn, mt t chc mafia khai thác th trường đt nước ca h chăng?

Nh
ư vy chúng ta có vài tiêu chun đ đánh giá cái gi là Đng Cng Sn bây gi, đó là mt đng phái hay ch là mt bn làm ăn thiếu lương thin?

Tôi đ
ng ý đã có thi gian cái goi là đng Cng Sn ngày nay có nhng hot đng như là đng phái đúng nghĩa. Nhưng nhng hot đng y tt xu, hay d, có li hay có hi cho đt nước Vit nam là chuyn khác .Tôi nói đó là mt “th đng phái” vì lúc y đng Cng Sn theo ý thc h Mác-Lê, vn dng ch thuyết mác-lê làm cách mng võ trang cướp chánh quyn thc dân. Tiếp theo, đng cng sn phát đng cuc cách mng xã hi, tiến hành giai cp đu tranh, đu t đa đin ch, ám sát công chc, trí thc, lãnh đo tôn giáo, tch thâu tài sn ca người giàu có đ sau cùng đưa gii lao đng, nhng tên du th du thc, lên cm quyn và khi vào B chánh tr, li lãnh đo đt nước, dân tc. Hành đng ca đng cng sn lúc đó có mc đích thi hành "chính nghĩa xã hi ch nghĩa ” theo ý h Mác-Lê.

Nh
ưng t lâu lm ri, cái gi là đng Cng Sn không còn ging như trước đó na. Nó đã hoàn toàn biến cht đ tr thành mt cái gì khác hn. Tc nó không phi cng sn, không mang ni dung mác-lê, không ch trương giai cp đu tranh đ tiến lên xã hi công bng, người không bc lt người, như kinh đin mác-lê dy người cng sn.

Cách đây vài năm, ông Đ
ng Quc Bo, Khoa giáo trung ương, trong mt báo cáo ph biến hn chế cho đng viên cao cp, nói rng “hin ti đng Cng Sn không còn chính nghĩa chút nào vì thuyết Mác-Lê li thi và cũng không đúng, không khoa hc”. Theo ông Bo, thì đng cng sn không nên áp dng thuyết y na. Hai ông Mác và Lê đã nghĩ sai v vũ tr, v tri đt, v đi sng nhân loi. Vy người thông minh phi vt b ch thuyết Mác-Lê.

N
ếu ông Bo đánh giá lý thuyết Mác-Lê đúng, thì đng Cng Sn không có mt chính nghĩa nào đ vn khng đnh tiếp tc đưa Vit nam đi theo con đường ca Mác-Lê.

V
y đng cng sn là cái gì? Ch là mt tp hp nhng người đy tham vng và quyn lc. H không khác gì mt th gic cướp đi vi nhân dân.

Ông B
o nói thêm rng “ t chc anh ch em cán b phi gi quyn cai tr Vit nam vài năm na, vì nếu không có mt lc lượng mnh gi n đnh chính tr xã hi, thì nước s lon và dân s kh ”.

L
y s n đnh làm chính nghĩa ca mình không có ý nghĩa tt đp vì hoàn toàn thiếu thuyết phc. Chính nghĩa n đnh, nhiu người bình thường có th nói và thi hành. Cn gì phi có cái gi là đng Cng Sn vi 3 triu đng viên, vi vai trò lãnh đo toàn din đt nước và xã hi ? Quân Đi làm được. Pht Giáo làm được. Vit Quc làm được. Ai cũng hy vng làm được. Cái gi là đng Cng Sn không th t cho là ch có h mi làm được.

Theo tuyên truy
n ca đng cng sn, trong quá kh, h có công đc ln đ đng trên và trước mi người khác. Tc h cho rng h có vai trò lch s Có đúng như vy không?

Đ
tr li, gi đây, B Chính Tr hãy t chc gi hn các đng chí ca h đã chết, chết vì hi sinh hay chết oan vì đng cũng được, đ hi công vic đng làm. Ri, có l h nên gi hn đ hi cái gi là đng cng sn tht s có công đc vi dân tc Vit Nam hay không? Ri, h có th gi hn đ hi đng cng sn ti sao ngày nay vn nói đi theo Mác-Lê, mà trên thc tế không thy xã hi Vit Nam chuyn biến theo mô hình” chính nghĩa Mác-Lê.” mt chút nào na. Vy thì cái đng này nên t gii tán, và có mang ti vi đt nưóc, vi dân tc không?

Chúng tôi cũng có th
gi hn như B Chính Tr. Chúng tôi có th gi hn các v cũng nm xung, vì nhiu lý do khác nhau, hi h v công đc ca cái gi là đng Cng Sn.

Thí d
, hi Đc Huỳnh Giáo Ch ca Pht Giáo Hòa Ho, hi ông Trương T Anh, Đng trưởng Đi Vit Quc Dân Đng , ông Lý Đông A, Thư ký trưởng Đng Duy Dân, các nhân sĩ yêu nước Ngô Đình Khôi, Nguyn văn Bông, T Thu Thâu, Nguyn An Ninh, H văn Ngà, Phan văn Hùm, Nguyn văn Sâm, … và nhng người dân Huế chết hi Tết Mu Thân, vân, vân, … cho đến 1 ,2 triu người Vit nam bình thường khác, chết trên bin c, trong rng sâu, trong các tri tù ri rác khp c nước.

G
i hn tt c nhng người này v và lng tai nghe h nói s phn ca dân tc Vit Nam t khi Đng Cng Sn vn dng “chính nghĩa Mác-Lê” đ cướp ly quyn lãnh đo đt nước và gi đc tôn cho đng .

Xin tr
li: Công đc đâu?

B
ng chng th hai cho thy cái gi là đng Cng Sn là mt đng thì đng y có hành đng c th như thế nào?

Ngoài s
hiu biết, s suy nghĩ, s tính toán ca con người, các hành đng ca người đó phi cho chúng ta thy rõ, mt cách minh bch, đ kết lun người đó tt hay xu, gii hay d, đo đc hay gian ác, cn tn ti hay nên vt đi thôi ?

Cái g
i là đng Cng Sn đó, cách đây 8 năm, đã t đng hiến dâng đt đai ca t tiên đ li cho Bc Triu mi . Và c bin na! Ti sao?

Đ
đáp ng s đòi hi ca Bc Triu mi? Phi.

đim này, chúng ta hy nhìn rõ. Cái gi là đng Cng Sn đó vì nhu cu tn ti đã dâng đt, dâng bin cho Bc kinh. Đây là nhu cu sanh t. Đng cng sn phi làm mt vic ti li như vy ch vì đng lo s nhân dân Vit nam hi ti ca h đi vi t quc và nhân dân t trước đến gi. Mà nhân dân hi ti có nghĩa là đng s b mt quyn cai tr. Hoc mt v Thiên An Môn Vit Nam s xy ra . Trước ni ám nh mt quyn lc, đng cng sn cn s ng h, s tiếp tay ca Bc Triu mi, mc du có tn hi đến quyn li ti thượng ca Quc gia.

Nh
ư vy đng cng sn Hà ni không th t cho là mt đng có chính nghĩa yêu nước được, mà phi b kết án là mt đng bán nước mi đúng.

N
ếu đng Cng Sn Hà ni chuyên tâm phc v cho đòi hi, tham vng ca Bc Triu mi, thì Vit nam tt nhiên phi lâm nguy làm thân nô l cho Hán Tc. Nếu ch có riêng cái đng cng sn làm nô l Hán tc thì chúng ta hà tt phi tn li.

Th
c tế Vit nam cho ta thy công an, tình báo ca Vit Nam đu do công an, tình báoTrung Quc đào to và c vn. Nh đó mà công an, tình báo Hà ni mi có đ bn lãnh đàn áp nhng người dân ch Vit nam, đàn áp dân oan nn nhân ca nhng v đt đai b đng cng sn tước đot, đàn áp nhng v biu tình chng Trung quc xăm chiếm đt đai bng vũ lc và thô bo.

Nhìn l
i lch s Vit nam thì t thi Ngô Quyn đến nay, ch có vài nhà vua Vit nam theo Bc Triu mt cách xu h như vy. Có Nhà Mc phi xin s ng h ca Hoàng đế phương Bc đ đi phó vi Nhà Lê. Có vua Lê Chiêu Thng xin Trung Quôc gi binh qua Hà ni đ đánh anh em Nhà Tây Sơn. Có vua Gia Long và Minh Mng ly y thc h Tng Nho ca Nhà Thanh bên Tàu đ làm nn tng đo lý xây dng uy quyn cho Nhà Nguyn . Nhưng các ông vua này không làm mt đt, mt bin vào tay ngoi bang ch vì quyn li riêng tư như đng cng sn ngày nay.

C
u vin thường hay l thuc tư tưởng ca k khác, khó tránh khi b dn đến mt chánh nghĩa quc gia. Phi chăng vì thế mà Nhà Mc đã không thng Nhà Lê, vua Lê Chiêu Thng thua Quang Trung Nguyn Hu. Riêng Nhà Nguyn vì chn la sai lm hc thuyết li thi mà c khăng khăng ôm gi nên thua người Pháp. Tc mt th l thuc tư tưởng.  Khi có được ch da mnh là Bc kinh, cái gi là đng Cng Sn s đánh bi được toàn dân Vit nam chăng? Tc đng cng sn vnh vin đàn áp, bc lt nhân dân chăng?

M
i đây khi nghe tin Bc Kinh t chc Hoàng Sa và Trường Sa tr thành môt đơn v hành chánh mi trc thuôc tnh Hi nam, lp tc xy ra nhiu cuc biu tình ca dân chúng thanh niên, sinh viên TP H Chí Minh, Hà ni, chng chánh sách xăm lược ca Trung Quc. Cái gi là Đng Cng Sn không dám lên tiếng phn đi k cướp đt, trái li thô bo đàn áp dân chúng công khai bày t lòng yêu nước. Khí thế ca nhân dân Vit nam bây gi làm cho đng cng sn Hà ni bt đu lo s.  Nếu đng cng sn khôn ngoan thì hy thy đây, tc nhân dân, mi là ch da vng chc hơn thế ca Trung Quc.

Nh
ưng cái gi là Đng Cng Sn nghe theo ai?

Bu
n mà nói. Vì nói cho đúng thì phi nói ln và nói r phe nhóm cai tr Vit Nam hin nay là mt bn Hán Ngy.

Ti
ếc vì chúng tôi biết chc chn có nhiu đng viên ca cái gi là Đng Cng Sn không mun như vy. H thương dân, yêu nước tht lòng. Nhưng h lo s, có th vì bt lc, cho s an nguy ca bn thân và gia đình trước nhng th đon khéo léo, gian ác, đê hèn ca lc lượng Công An, tình báo đang có mt khp nơi rình rp.

B
n Hán Ngy tht s không có nhiu người, nhưng h có thế mnh và nhiu tin bc. H quyết tâm gi quyn lc cai tr đt nước mãi mãi. H s làm cái gì phi làm đ không mt đa v cm quyn, tc quyn làm ăn, làm giàu ca h.

L thuc Bc Kinh, đi vi h, là mt giá phi tr, h chp nhn tr, đ có phương tin n đnh xã hi chính tr Vit nam, tc duy trì chế đ đc tài toàn tr. n đnh là cho quyn li ca h. Đt nước đi vi h ch phương tin trao đi.

Trung Qu
c có mt triết lý bình đnh thiên h t đi Tn Thy Hoàng. Ông y ly ý kiến ca phái Pháp Gia gm lý thuyết âm dương, ngũ hành đ kiến to thái hòa. Làm chính tr như vy không theo s ging dy ca Khng Mnh, trái li, đưa ra chính sách đi đoàn kết, gi phép nước dưới s lãnh đo đc tôn theo mt v hoàng đế. Đó là thuyết ca Mc Đch.

Cái đ
o chính tr này – “ hoàng đế chính thuyết ”– là lý thuyết xây dng xã hi không cn nghe ý dân. Đi t trên xung, không phi t dân lên. Ngày nay là tp trung dân ch, tc dân ch xã hi ch nghĩa và tư tưởng H chí minh. Hoàng Đế nghe tri, ra lnh và thiên h phi tuân theo. Dân không nghe theo thì s b pht, nng nh tùy theo mc đ ca s phn bi, bt hiếu đi vi chế đ.

M
t ông Hoàng Đế không cn đc, không cn uy tín mà vn gi được n đnh xã hi. Hiếu nghĩa thay thế nhân nghĩa. Cp trên nói cái gì thì cp dưới vâng d theo răm rp. Nói vô phép, mt dy, thì b pht, không được phn thưởng.

Đ
o làm hoàng đế có mc đích ly ý tri và qua cơ cu hành chánh, ép thiên h vâng lnh làm theo ý đó, mc cho h mun hay không.

Trong l
ch s Vitnam, các Nhà Lý, Trn và Lê không ly đo Hoàng Đế ca Bc Triu đ tr dân. Nhà Lý và Nhà Trn theo đo Pht. Nhà Lê cho đến Vua Lê Thánh Tôn theo quan đim nhân nghĩa do Nguyn Trãi viết ra.

Vua Lê Thánh Tôn b
t đu theo ch nghĩa Bc Triu , tc ly Tng Nho bênh vc ngôi v Hoàng Đế mt cách mù quáng vi đo hiếu nghĩa cha m, vua chúa. Đến Nhà Mc, Chúa Trnh, thì nh hưởng Tng Nho cp quan văn và các đi gia đình quan chc m rng. Nhà Nguyn áp dng Tng Nho và quan đim hoàng đế, đưa triu đình Huế đi theo gương Nhà Thanh bên Tàu.

Tr
ước đây, cái gi là đng Cng Sn chp mũ nhng người Vit nam không Cng Sn mà hp tác vi M Quc đ gi đc lp cho min Nam Vit Nam là “M Ngy” .

Bây gi
, nhìn v quá kh thì chúng ta có th đánh giá ai có công ln hơn cho Dân Tc Vit nam: M Ngy hi đó hay Hán Ngy bây gi?

Ng
ười M khi h giúp các Chính Ph Vit nam Cng Hòa, khi h làm c vn cho Chính ph và quân đi quc gia, h tht s mun gì? H khuyến khích người Quc Gia làm gì? H đòi hi Chính Ph Sài gòn có chính sách nào?

Nói chung, ng
ười M t Tng Thng Eisenhower cho đến Tng Thng Nixon, t Đi S Elbridge Durbrow cho đến Đi S Ellsworth Bunker, tt c đu yêu cu Chính Ph Sài gòn lo cho dân, áp dng chế đ hiến tr, t chc các cuc bu c tp đến trung ương, trong sch, dân ch, ci cách rung đt, phát trin kinh tế, m rng giáo dc theo tôn ch “nhân bn, khoa hc, khai phóng ” …

Đ
i vi M thì ý dân là hơn ý tri. M không bao gi theo “ hoàng đế chính thuyết ”.

Nh
ư vy làm M Ngy là chn phương pháp lo cho dân, cho quê hương Vit nam, cho văn hóa, đo đc dân tc. Người M đến Vit nam, không li Vit nam. Và “dân ngy.” không hiến dâng đt đai, bin c cho ngoi bang. Hơn na, trong lch s, người M không làm thuc đa, không làm Thái thú, ch làm bn đng minh giai đon.

Còn người Vit nào bây gi làm Hán Ngy thì phc v ai? H lo s s phn T quc ca h không? Hay ch có chung mt th Tp hp nhng người cùng chí hướng tôn th quyn li bn thân mà thôi?

Stephen B. YOUNG
__._,_.___

Posted by: hung vu 

No comments:

Post a Comment

Thanks for watching

Featured Post

Mỹ phát hiện camera ‘Made in USA’ nhưng ruột Trung Quốc trong căn cứ quân sự

---------- Forwarded message --------- From: Nhan NT < Date: Sat, Nov 9, 2019 at 11:59 AM Subject: Mỹ phát hiện camera ‘Made in US...

Popular Posts

Popular Posts