X

Saturday, May 3, 2014

Vai trò của kỹ thuật trong tự do báo chí


Vai trò ca k thut trong t do báo chí

Vũ Hoàng, phóng viên RFA
2014-05-02
  • In trang này
  • Chia s
  • Ý kiến ca Bn
  • Email
05022014-interw-google-n-access.mp3
Quang cnh bui hi tho Hướng ti mt nn báo chí đc lp ti Vit Nam ti RFA ngày 1 tháng 5, 2014
RFA
Nghe bài này
Bên cnh nhiu t chc c vũ cho nhân quyn thúc đy quyn bày t ý kiến và t do ngôn lun, còn có nhiu công ty khác thông qua các hot đng k thut như chng kim duyt internet, tăng cường kh năng s dng k thut s… đ thúc đy t do báo chí. Hai trong s này là Google và Access, đ tìm hiu v vai trò ca h đi vi t do báo chí Vit Nam, Vũ Hoàng có bài tường trình sau đây.

Liên lc thông tin gia con người thi kỳ hin đi
Trong cuc hi tho mang tên “Hướng ti mt nn báo chí đc lp ti Vit Nam” được t chc ti tr s ca đài RFA hôm 1/5, ngoài s góp mt ca các bloggers đến t Vit Nam còn có s xut hin ca công ty Google và t chc Access. H là đi din cho nhng công ty hot đng trong lĩnh vc k thut và thúc đy quyn tiếp cn t do thông tin và internet, đ qua đó góp phn đy mnh hot đng t do báo chí và truyn thông Vit Nam.

Thông đip chính mà 2 t chc Google và Access mang đến cho c ta trong cuc hi tho là quyn t do bày t ý kiến, mt phn cu thành trong nhân quyn phi được thúc đy Vit Nam; thông qua nhng bin pháp h tr v mt k thut sn có ca h, hai công ty Google và Access mong mun người dân Vit Nam được tiếp cn vi mt nn báo chí đc lp và không b kim soát. Bà Meredeth Whittaker ca Google cho biết:

Thông đip mà tôi mang đến cuc hi tho ngày hôm nay rt đơn gin thôi, t do bày t ý kiến là vn đ trung tâm ca thông tin liên lc toàn cu, cũng như ca Vit Nam hay bt kỳ nơi đâu trên thế gii. Tôi nghĩ rng ngày càng có nhiu mi liên lc thông tin gia con người đang tn ti nh vào công ngh thông tin, tn ti trên mng, thông qua các blog cá nhân, email hay các đon chat ngn, và cũng nh đó mà ngh báo chí ngày càng hướng đến s dng các phương tin qua mng nhiu hơn. 

Vì thế, đ hiu được nhu cu mà con người cn ti công ngh thông tin, đ h tr cho quyn bày t ý kiến là điu rt quan trng.

Con người đang tn ti nh vào công ngh thông tin, tn ti trên mng, thông qua các blog cá nhân, email ... , và cũng nh đó mà ngh báo chí ngày càng hướng đến s dng các phương tin qua mng nhiu hơn. Vì thế, đ hiu được nhu cu mà con người cn ti công ngh thông tin, đ h tr cho quyn bày t ý kiến là điu rt quan trng
Bà Meredeth Whittaker

Trong khi đó, ông Jon Fox thì nhn mnh rng nhiu vn đ liên quan đến nhân quyn ti Vit Nam vn chưa được đm bo, đc bit là nhng hot đng trên mng internet, vì thế, vic các công ty k thut có mt trong bui hi tho là đ lng nghe nhng ý kiến t trong nước cũng như mun tìm ra mt gii pháp đ đy mnh hơn na quyn t do thông tin Vit Nam.
Bà Meredeth Whittaker thuc Google

Thông đip mà chúng ta thy là: nhân quyn có tm quan trng trên phm vi toàn cu. Ti Vit Nam, quyn bày t ý kiến, hi hp, th phng và nht là nhân quyn li không được tôn trng. My năm gn đây, chúng ta thy là vic vi phm này đã xut hin nhiu trên mng. Vì vy, hôm nay trong cuc hi tho này, chúng ta có được các tiếng nói t trong nước, h chia s nhng gì xy ra vi người dân Vit Nam và vi chính h, đ t đó, chúng ta s tìm ra nhng gii pháp nhm ci thin tình hình nhân quyn Vit Nam.

Yếu t quan trng cho s tn ti ca mt xã hi hin đi
Cũng ging vi nhn đnh ca ông Jon Fox đến t Access, người đi din ca Google cho rng được gp g các đi din bloggers đến t trong nước là cơ hi rt tt đ nm được tình hình t do internet thc tế trong nước và bà Whittaker cũng không quên ng h quyn bày t ý kiến Vit Nam và xem đó là quyn hết sc quan trng tn ti trong mt xã hi hin đi, bà nói:
Tôi hoàn toàn tin tưởng rng quyn t do bày t, nêu lên ý kiến ca cá nhân cũng như mt nn báo chí đc lp là vic rt nên làm. Do vy, vi tôi, cuc hi tho hôm nay được gp g nhng blogger Vit Nam là mt vinh d ln, nhng người đã dám đi mt vi nhng nguy him, thm chí là h phi hi sinh quyn li ca gia đình cá nhân h và k c mng sng đ cho công lun thy s thc, và điu này tôi hiu là có th khiến Chính ph VN ni gin. Tôi mun nhc li rng tôi ng h quyn bày t ý kiến Vit Nam và quyn đó là quyn hết sc quan trng tn ti trong mt xã hi ca con người.
Ông Jon Fox đến t Access.

Tuy nhiên, vi vai trò là mt nhà nghiên cu, ch yếu h tr nhng công c k thut và các bin pháp chng kim duyt internet, đi din Google cho biết thêm quan đim ca bà v thúc đy vic truyn bá tin tc mt cách t do:
Tôi mun nói thêm rng vic h tr công ngh thông tin cho nhng người mun truyn bá tin tc nhìn chung là còn khá mi m, chúng tôi nhn thc được điu đó và vì thế trong cơ hi này, chúng tôi mun đ cho mi người biết là google cũng quan tâm đến vic thúc đy s dng công ngh thông tin như thế.

Trong phn din thuyết ca Access ti cuc hi tho, ông Jon Fox nhc nhiu đến vai trò ca t do thông tin, chng kim duyt tin tc online thông qua các h tr v mt k thut mà Access đã và đang cung cp cho nhiu nhà hot đng nhân quyn khp nơi trên thế gii.

 Chúng tôi đt câu hi vi ông v mi quan h gia vn đ nhân quyn và t do báo chí và được ông cho biết như sau:
Có mt mi quan h trc tiếp gia kh năng bày t chính kiến và kh năng bo v nhân quyn ca mi chúng ta. Tôi mun nói rng nếu như chúng ta không th chia s quan đim hay bày t lp trường thì làm sao có th tn ti mt xã hi đúng nghĩa
ông Jon Fox

Có mt mi quan h trc tiếp gia kh năng bày t chính kiến và kh năng bo v nhân quyn ca mi chúng ta. Tôi mun nói rng nếu như chúng ta không th chia s quan đim hay bày t lp trường thì làm sao có th tn ti mt xã hi đúng nghĩa. 

Và trường hp này cũng đúng vi nhng trao đi trên mng. Mt thí d Vit Nam có khong trên 22% người dân đang s dng facebook, nếu nhng người này ch chia s nhng hình nh như ba ăn trưa, hay nhng bui tic thì tht là nông cn và đó thc s không phi là nhng giao tiếp. 

Chúng ta cn phi có nhng người thc s kết ni và làm nhng vic làm có ý nghĩa, tôi hiu con đường đó có th chông gai và khó khăn nhưng rõ ràng đó là điu có li cho xã hi.

Vy vai trò ca các công ty k thut thúc đy t do thông tin hin nay ra sao và nhng đóng góp tiếp theo ca h cho các nhà hot đng trong nước như thế nào trong thi gian ti, ông Jon Fox nhn xét tiếp:

T chc ca chúng tôi làm vic vi khp nơi trên thế gii, mi mt quc gia li có vn đ riêng ca h.

Chúng tôi h tr cho các nhà hot đng bt k h đang đâu, c th Vit Nam, chúng tôi cung cp cho h các công c đ h tiếp tc hot đng, đ h t bo v mình cũng như cng đng mà h đang làm vic chung. Chúng tôi có th cung cp cho nhng nhà hot đng môi trường, nhng người làm công tác truyn thông hay thm chí là nhng nhà hot đng nhân quyn các tr giúp v k thut, đào to k năng, nói chung là nhng gì mà h cn đ tiếp tc công vic ca h.

Có th nhn thy, thông qua cuc hi tho Hướng đến mt nn báo chí đc lp ti Vit Nam, các công ty k thut như Google và Access đã cho thy h luôn sn lòng ng h cho các nhà hot đng ti Vit Nam, tr giúp v mt k thut, đào to s dng công ngh cao đ nhng người dám nói lên s tht cm thy yên tâm vì đng sau h là c mt cng đng quc tế giúp sc.

Xin được nhc li, Google là tp đoàn đa quc gia ca Hoa Kỳ chuyên v các dch v và sn phm liên quan đến internet trong đó ni bt là các hot đng tìm kiếm thông tin; trong khi đó tôn ch hot đng ca Access là bo v và m rng các quyn k thut s ca người s dng có th gp nguy him trên thế gii. 

Bng cách kết hp chính sách sáng to, tham gia s dng và h tr k thut, Access đu tranh cho mt nn thông tin liên lc m và an toàn cho tt c mi người.

__._,_.___

No comments:

Post a Comment

Thanks for watching

Featured Post

Mỹ phát hiện camera ‘Made in USA’ nhưng ruột Trung Quốc trong căn cứ quân sự

---------- Forwarded message --------- From: Nhan NT < Date: Sat, Nov 9, 2019 at 11:59 AM Subject: Mỹ phát hiện camera ‘Made in US...

Popular Posts

Popular Posts