X

Wednesday, May 28, 2014

Diễn đàn về tự do internet ở Thụy Điển


Din đàn v t do internet Thy Đin

̣p nhật: 09:29 GMT - thứ ba, 27 tháng 5, 2014
Diễn đàn tự do Internet  Stockholm
Din đàn Stockholm mun tho lun v ci m trên mng Internet toàn cu.
Din đàn Internet Stockholm 2014 va khai mc sáng th Ba 27/5 ti th đô ca Thu Đin đ bàn v t do và s ci m trên mng internet toàn cu.
Đây là ln th ba hot đng thường niên này din ra nhm "làm sâu thêm cuc tho lun làm sao đ t do ci m trên internet có th giúp thúc đy phát trin kinh tế và xã hi trên thế gii", theo các nhà t chc.

Các bài liên quan

image
Người dân 17 nước tin rằng Internet cho họ nhiều tự do hơn nhưng tin rằng chỉ 40% truyền thông thực sự tự do.
Preview by Yahoo

Chủ đề liên quan

Đó cũng là ý tưởng ch đo trong đi thoi gia chính ph Thu Đin vi các nước vn b cáo buc vi phm t do internet, trong đó có Vit Nam.
T Vit Nam, có mt khách mi là nhà hot đng trên mng internet, Facebooker Anh Chí, đã b công an 'chn li ti sân bay' và không th ti Thu Đin đ tham d din đàn.
Ông Olof Ehrenkrona, đi s kiêm c vn cho Ngoi trưởng Thu Đin, nói vi BBC rng các nước này "được hưởng li ích ln nht t s phát trin vũ bão ca mng internet, thế nhưng đng cm quyn li lo s nht v điu này" vì không biết kim soát làm sao nhng mâu thun và căng thng trong xã hi trong điu kin bùng n internet.
"Điu mà chúng tôi có th làm là chng t cho h thy rng có mi liên quan cht ch gia t do, t do tư tưởng, t do chính kiến, vi đng lc phát trin kinh tế," ông Ehrenkrona nói.
"Điu mà chúng tôi có th làm là chng t cho h thy rng có mi liên quan cht ch gia t do, t do tư tưởng, t do chính kiến, vi đng lc phát trin kinh tế"
Đi s Olof Ehrenkrona
Thu Đin, quc gia tng ng h và tài tr cho Vit Nam trong cuc chiến chng M, nay không còn cung cp vin tr phát trin ODA nhưng mun tiếp tc tham gia tích cc trong n lc giúp Vit Nam chng tham nhũng, tăng cường tính minh bch cũng như trách nhim ca chính ph.

Tự do và riêng tư

Din đàn Internet Stockholm 2014 có ch đ "Internet - riêng tư, minh bch, theo dõi và qun lý", vi s chú ý tp trung vào tm quan trng ca vic bo v quyn riêng tư ca người s dng internet cũng như tăng cường tính minh bch trên không gian o.
T kỳ din đàn ln trước, thế gii đã chng kiến nhiu thách thc trong lĩnh vc này, nht là sau khi v Edward Snowden làm ny sinh câu hi v bo v riêng tư ca người dân trên mng internet trước các hot đng theo dõi, qun lý an ninh ca các chính ph.
Ông Ehrenkrona nói mc tiêu cui cùng là làm sao đ áp dng được pháp quyn (rule of law) c trong xã hi ln trên mng internet.
Din đàn Internet Stockholm 2014 do B Ngoi giao, Cơ quan Hp tác Phát trin Quc tế Thy Đin (Sida) và Qu H tng Internet SE t chc.
C to t hơn 100 quc gia bao gm đi din chính ph, xã hi dân s, gii kinh doanh và k thut.
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

No comments:

Post a Comment

Thanks for watching

Featured Post

Mỹ phát hiện camera ‘Made in USA’ nhưng ruột Trung Quốc trong căn cứ quân sự

---------- Forwarded message --------- From: Nhan NT < Date: Sat, Nov 9, 2019 at 11:59 AM Subject: Mỹ phát hiện camera ‘Made in US...

Popular Posts

Popular Posts